หนังสือคำสั่งโรงเรียน
คำสั่งโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ที่ 547/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 66
คำสั่งโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ที่ 546/2565 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานพิเศษตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 66
คำสั่งที่ 155/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 65
คำสั่งที่ 189/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 65
คำสั่งที่ 184/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนรูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 65
คำสั่งที่ 182/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 65
คำสั่งที่ 171/2565 มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานพิเศษตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 65
คำสั่งที่ 146 / 2565 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นคณะกรรมการและปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 65
คำสั่งที่ 131/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำอาคารเรียนและอาคารประกอบ 12565
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 65
คำสั่งที่ 132/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินระดับ OBECQA
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 65
คำสั่งที่ 129/2565 เรื่องเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2565
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ที่ 140/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 65
คำสั่งที่ 66/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับการตรวจเยี่ยม จาก รมช.ศธ วันที่ 30 มี.ค. 2565
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 65
คำสั่งที่ 44/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 65
คำสั่งที่ 41/2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน มี.ค.-เม.ย. 2565
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 65
คำสั่งที่ 23/2565 เรื่องแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 65
คำสั่ง 20/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 65
คำสั่ง 388/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานพิเศษตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 65
คำสั่ง 299/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 64
คำสั่ง 211/ 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำอาคารเรียนและอาคารประกอบประจำภาคเรียนที่1/2564
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 64