สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

คบเพลิง หมายถึง  ผู้มีปัญญา
ดอกบัวสีแดง 9 กลีบ หมายถึง  ความดีพร้อมซึ่งคุณธรรม  ผู้พร้อมด้วยนพรัตน์  ผู้เป็นคนดีต่อสังคม
ปญฺญา นรานํ รตนํ หมายถึง  ปัญญาเป็นแก้วของนรชน 


แบบสีเดียว

แบบหลายสี

แบบ ลายเส้น