ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 
ตำบลหนองบัวแดง  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ

          โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2515  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นโรงเรียนมัธยมประเภทสหศึกษา  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดใหม่ชัยมงคล  เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว  และยังไม่มีครูประจำการ  ทางอำเภอได้สั่งให้นายจรูญ จรเจริญ  ศึกษาธิการอำเภอหนองบัวแดง เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ต่อมากรมสามัญศึกษาได้ส่งนางสาวปิยนันท์  ศิลปะอนันต์  มาเป็นครูประจำการ  และอำเภอได้สั่งให้นายอ่อนสี บุราณ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงมาช่วยสอน

          นอกจากนี้ในการเรียนการสอนเทอมกลาง ได้รับความร่วมมือหลายฝ่าย ได้แก่นางสุมาลี  ดังโพนทอง  พัฒนาการอำเภอช่วยสอนวิชาการเกษตร นายปราโมทย์ ขวัญชัยรัตนภูมิ ครูโรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน  สอนวิชาสังคมศึกษา  และเจ้าอาวาสวัดใหม่ชัยมงคล  ช่วยสอนวิชาศีลธรรม  ผู้ปกครองนักเรียนโดยการนำของนายไพบูลย์  สมัตถะ  นายหวัน  กิ่งแก้ว  นายที  หินเมืองเก่า  นายชาตรี  นราพล  และนายถวัลย์  บุสดีวรรณ  ได้จัดหาให้มีโต๊ะเก้าอี้นักเรียนจำนวน 24 ชุด โต๊ะครู ชุด กระดานดำ แผ่น และส้วมนักเรียนจำนวน หลัง และวันที่ 17  พฤศจิกายน 2515 นายคณิต ภิรมย์ไกรภักดิ์ ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เดินทางมาช่วยราชการที่โรงเรียน และวันที่ พฤศจิกายน 2516 กรมสามัญศึกษาได้สั่งให้นายทอง พิมพ์สมาน มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่

17 พฤษภาคม 2516  ย้ายสถานที่เรียนมาเรียน ณ สถานที่ปัจจุบัน  ซึ่งตั้งอยู่เยื้องที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง ถนนศุภวงศ์รำลึก อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ปีการศึกษา  2526 กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปีการศึกษา  2546 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบแรก 

เมื่อวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2546 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพของ สมศ.(ผ่านและในปีเดียวกันนี้  โรงเรียนได้รับเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนในเขตอำเภอหนองบัวแดงในโครงการ อำเภอ โรงเรียนในฝัน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2548  โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ได้รับเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี  พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2549  เป็นโรงเรียนต้นแบบในโครงการ อำเภอ โรงเรียนในฝัน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2549  โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสอง เมื่อวันที่ 13,14 และ 17 กรกฎาคม 2549 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพของ สมศ.(ผ่าน)

ปีการศึกษา 2552  โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ตั้งโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

เลขที่ 375 หมู่ที่ ถนนศุภวงศ์รำลึก ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210

โทรศัพท์ 044-872827

โทรสาร  044-872418

Website : www.nw.ac.th

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  เขตตรวจราชการที่  13

พื้นที่ 54 ไร่ 74 ตารางงาน

อาณาเขต

ทิศเหนือ  ติดกับตลาดสดเทศบาล ตำบลหนองบัวแดง และสถานีขนส่งโดยสารประจำทาง

ทิศตะวันออก  ติดกับโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง

ทิศใต้  ติดกับชุมชนบ้านหลวงศิริ

ทิศตะวันตก  ติดกับสถานีตำรวจภูธร และที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.33 KB