กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศรีวัย กัณหาไธสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกานต์พิชชา เพชรประไพ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0935494474
อีเมล์ : Karnpitcha2507@gmail.com

นางพิมภา หงไธสงค์
ครู คศ.3

นายจักรกฤษณ์ วงษ์วิทยานันท์
ครู คศ.3

นายสุริยะ คุณวันดี
ครู คศ.2

นางสาวศิริรัตน์ ชาวสำราญ
ครู คศ.2

นางสาวนภัสวรรณ์ ศรีอริยะเมธ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0945218899
อีเมล์ : rawiwann@gmail.com

นายเรืองศักดิ์ ชาญสูงเนิน
ครู คศ.2

นางสาวธนัญญา การประกอบ
ครู คศ.3

นางสาวพรทิวา ปลัดศรีช่วย
ครู คศ.3

นางสาวอุษา วงษาสม
ครู คศ.3

นางสาวอัญชลี ขุนแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวอัมพิกา อินบ้านผือ
ครู คศ.2

นางวิไลลักษณ์ แสนสะอาด
ครู คศ.2

นางสาวชุลีรัตน์ พันธุ์ยาง
ครู คศ.3

นางสาวอำพร วิชาชัย
ครู คศ.1

นางสาวศศิประภา ผันกลาง
ครู คศ.1

นางสาววิชุลดา พรมเดื่อ
ครู คศ.1

นายวีระพล ศรีสะอาด
ครู คศ.1

นางสาวนิภาพร เกตุเขียว
ครู คศ.1

นางสาวนุชนาถ เจริญชีพ
ครู คศ.1

นายเกรียงไกร เอ็งโอภาสนันท์
ครู คศ.1

นายอดิศร ศรีลาพัฒน์
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ บุญชาติ
ครู คศ.1

นางสาวบุญรัตน์ กัณหาไธสงค์

นางสาวสุภาลักษณ์ หอมวงษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวมัชฌิมา บุตรโต
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาภรณ์ แสนดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวดาริน อินทโชติ
ครูผู้ช่วย

นางสาววิชนาถ วุฒิสาร
ครูผู้ช่วย

นายพีรพัฒน์ มีราช
ครูผู้ช่วย

นายสมศักดิ์ กองพล
พนักงานราชการ

นางสาวสุภาพร แสนแก้ว
พนักงานราชการ

นางสาวสิริประภา จันดี
ครู

นายวัชรินทร์ ไมตรีแพน
ครู คศ.3

นางสาวดวงแก้ว ประสานศักดิ์
ครู คศ.3

นางสาวจิตรานันท์ เกิ้นโนนกอก
ครู คศ.3

นายพิชัย วิเวกรัมย์
ครู คศ.1

นางกันยนา ภักดีนอก
ครู คศ.1

นายปริญทร ทิพย์สมบัติ
ครู คศ.1

นายภูชิต วงษ์สูงเนิน
พนักงานราชการ