คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระ มวลชัยภูมิ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุวรรณ จันทรังษี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมยศ สมบัติมี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางชยามร พูนประสิทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายกวินกน รัตนปทุม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ต. ชัยศิลป์ ฦาชา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายธนวัฒน์ จันดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายดาวบ่าย แพรชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ สวนจรูญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุดยื้อ ฦาชา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางอภิญญา ธงเฉลิม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางพรพิมล คำบุรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางอังค์ริสา ช่างหล่อ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายนพดล กาญจนางกูร
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ