ครูต่างชาติ

Mr.Alexandro Deleal

Mr. John O’Neill

Ms. Linda Nabwire

Ms. Naomi Bisieri Omari

Mr. Jose Carlos Cardoso