เพลงมาร์ชโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

               

                                        เพลงประจำโรงเรียน

                  เลิศล้ำแดงขาวพราวสง่า         หนองบัวแดงวิทยาสง่าไพศาล

           ขยัน ประหยัด พัฒนา  ยั่งยืนนาน    สามัคคี  มุ่งมั่น  มีวินัย

           ใฝ่เรียน ใฝ่รู้  รักความก้าวหน้า        การกีฬาเกริกไกรทุกสมัย

           คุณธรรมเด่นล้ำงามกว่าใคร            สถาบันร่มรื่นใจไม้งดงาม

                  จับมือ  กันมั่น                      พร้อมกัน  สู้มั่นฟันฝ่า

            เชิดชูเกียรติประวัติวัฒนา               ให้ประชาลือชื่อคือหนองบัวแดง