กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางธินิภัทร ขันศิลา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกองสิน ชินทะนา
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0817605835
อีเมล์ : kongsin.chintana@hotmail.com

นางธนัฎฐา สวงกระโทก
ครู คศ.3

นางจุลลดา ศรีวิพัฒน์
ครู คศ.3

นางจตุพร ชาดง
ครู คศ.3

นางวนิดา บำรุง
ครู คศ.2

นางสาวนันทรีย์ เค้าโนนกอก
ครู คศ.2

นางมาลินี จุ้มใหญ่
ครู คศ.1

นายอิทธิเบศ ใสแสง
ครู คศ.1

นางสาวณัฐภรณ์ สีหาวัตร์
ครูผู้ช่วย

นายธิติวัฒน์ เลิศขามป้อม
ครูผู้ช่วย

นางสาวสินใจ พันธ์ดง
ครูผู้ช่วย

นางฐิติรัตน์ บุญญชัยศิลป์
ครูผู้ทรงคุณค่า

นางวราภรณ์ สอนสังข์
พนักงานราชการ