ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 146739
คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 814.18 KB 146508
แบบฟอร์มเรียนฟรี Word Document ขนาดไฟล์ 41.88 KB 146373
รูปแบบแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง RAR Archive ขนาดไฟล์ 26.86 KB 146545
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.71 MB 146594
แบบฟอร์ม
การเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการอย่างง่าย RAR Archive ขนาดไฟล์ 17.58 KB 146647
กลุ่มบริหารวิชาการ
คำสั่งสอน 1-65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 576.71 KB 20868
>รูปแบบ แผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565 23843
คำสั่งรับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ปี 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.19 KB 56851
คำสั่งสอน 2-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 483.2 KB 56871
คำสั่งสอนปฏิบัติการสอน 1-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 864.96 KB 56835
บันทึกข้อความ..รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1-64 Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 119688
บันทึกข้อความ..ขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 93.5 KB 119496
บันทึกข้อความ..ขออนุญาตใช้เอกสารวิเคราะห์หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 119488
แบบฟอร์มรายงานวิจัยในชั้นเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 549.82 KB 146841
คำสั่งโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ที่ 32/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบ Pre-ONET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.78 KB 146525
คำสั่งปฏิบัติการสอน 2-62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 725.98 KB 146600
คำสั่งปฏิบัติการสอน 1-62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 735.88 KB 146409
คำสังปฏิบัติการสอน 2-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 806.72 KB 146538
คำสั่งสอน 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 813.37 KB 146727
เอกสารหมายเลข2_โครงสร้างรายวิชา(สอนทางไกล) Word Document ขนาดไฟล์ 14.92 KB 146649
เอกสารหมายเลข1 บันทึกข้อความที่21-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 68.66 KB 146720
>รูปแบบ แผนการจัดการเรียนรู้ 2/2562 146425
คำสั่งสอน 1/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 818.64 KB 146491
รายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 516.32 KB 146369
SbjStatbySchool_2560_M6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.19 KB 146767
SbjStatbySchool_2560_M3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.05 KB 146638
>ตารางสอน ปีกาารศึกษา 2561 146808
>ตารางสอน ปีกาารศึกษา 2560 146644
>ตารางสอน ปีกาารศึกษา 2559 146454
PPT ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 805.12 KB 148243
ผล (O-NET) ม.6 ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.02 KB 146608
ผล (O-NET) ม.3 ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.34 KB 146490
ผล (O-NET) ม.6 ปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.01 KB 146659
ผล (O-NET) ม.3 ปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.28 KB 146619
Report-GPA. Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 910.77 KB 146729
รายงานผลสัมฤทธิ์-ครูคนเดียว-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 518.5 KB 146495
ส่วนหน้ารายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 86.29 KB 146542
สรุปปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 16.99 KB 146756
หมวดกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ 7-11-60 Word Document ขนาดไฟล์ 13.42 KB 146537
ตัวอย่างลดเวลาเรียน 7-11-60 Word Document ขนาดไฟล์ 146.91 KB 146443
แผนการจัดการเรียนรู้ 7-11-60 Word Document ขนาดไฟล์ 21.91 KB 146714
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.39 MB 146432
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.31 MB 146775
รูปแบบแผน กำหนดการสอน วิเคราะห์หลักสูตร RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.55 MB 146863
กลุ่มงานทะเบียน
คำสั่งสอบกลางภาค 1-61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 548.89 KB 146431
กระดาษคำตอบ 40 ข้อ แก้ตามโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 223.13 KB 146444
กระดาษคำตอบ 60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 75.2 KB 146688
กระดาษคำตอบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 279.73 KB 146681
กลุ่มบริหารงานบุคคล
SAR-ฟอร์มรายงาน ครั้งที่ 2-65 Word Document ขนาดไฟล์ 356 KB 100
สมุด PLC หนองบัวแดงวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 245.15 KB 80
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Self Assessment Report : SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 321.5 KB 56848
คำสั่ง PLC และแบบฟอร์มการบันทึก PLC ปีการศึกษา 2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 168.14 KB 131691
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่องการกำหนดชัวโมงการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 274.33 KB 145557
แบบฟอร์มและวิธีการจัดทำ ID plan 2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 192.56 KB 146840
ปฏิทินเรื่องแนวทางการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอมีและเเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 347.23 KB 146490
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 304.21 KB 146745
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.16 KB 146474
รายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา SAR 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 135.96 KB 146423
ID Plan ( แผนพัฒนาตนเอง ) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 69.11 KB 146481
โปรแกรม Logbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.52 MB 146464
เกณฑ์การย้ายข้าราชการครู ประจำปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 679.26 KB 146415
คู่มือการใช้งาน Logbook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 146384
เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 146619
กลุ่มบริการกิจการนักเรียน
เยี่ยมบ้าน65 RAR Archive ขนาดไฟล์ 775.99 KB 7495
เยี่ยมบ้าน65 RAR Archive ขนาดไฟล์ 311.13 KB 56906
สรุปเยี่ยมบ้าน RAR Archive ขนาดไฟล์ 343.23 KB 146447
SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.4 KB 146789
งานประกันคุณภาพการศึกษา
>SAR ปีการศึกษา 2563 129197
การกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา-ปีการศึกษา-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.25 KB 146361
SAR ปีการศึกษา 2561 146776
SAR 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 146620
SAR 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 146650
กลุ่มบริหารงบประมาณ
ปค.5 Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 126299
แบบติดตาม ปค.5 Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 126300
ตัวอย่าง รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 415.75 KB 126270
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 429.43 KB 126213
โครงการนโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 155.05 KB 146704
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 86.08 KB 146737
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบำรุงการศึกษาและจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.03 KB 146609
>แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 146733
กลุ่มงานธุรการ
แบบฟอร์ม แบบหนังสือที่ถูกต้อง โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 146574
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 146676