ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 146753
คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 814.18 KB 146512
แบบฟอร์มเรียนฟรี Word Document ขนาดไฟล์ 41.88 KB 146382
รูปแบบแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง RAR Archive ขนาดไฟล์ 26.86 KB 146554
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.71 MB 146603
แบบฟอร์ม
การเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการอย่างง่าย RAR Archive ขนาดไฟล์ 17.58 KB 146684
กลุ่มบริหารวิชาการ
คำสั่งสอน 1-65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 576.71 KB 20898
>รูปแบบ แผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565 23955
คำสั่งรับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ปี 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.19 KB 56857
คำสั่งสอน 2-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 483.2 KB 56881
คำสั่งสอนปฏิบัติการสอน 1-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 864.96 KB 56841
บันทึกข้อความ..รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1-64 Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 119744
บันทึกข้อความ..ขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 93.5 KB 119514
บันทึกข้อความ..ขออนุญาตใช้เอกสารวิเคราะห์หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 119512
แบบฟอร์มรายงานวิจัยในชั้นเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 549.82 KB 146911
คำสั่งโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ที่ 32/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบ Pre-ONET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.78 KB 146530
คำสั่งปฏิบัติการสอน 2-62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 725.98 KB 146602
คำสั่งปฏิบัติการสอน 1-62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 735.88 KB 146411
คำสังปฏิบัติการสอน 2-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 806.72 KB 146541
คำสั่งสอน 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 813.37 KB 146728
เอกสารหมายเลข2_โครงสร้างรายวิชา(สอนทางไกล) Word Document ขนาดไฟล์ 14.92 KB 146651
เอกสารหมายเลข1 บันทึกข้อความที่21-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 68.66 KB 146721
>รูปแบบ แผนการจัดการเรียนรู้ 2/2562 146428
คำสั่งสอน 1/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 818.64 KB 146498
รายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 516.32 KB 146370
SbjStatbySchool_2560_M6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.19 KB 146770
SbjStatbySchool_2560_M3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.05 KB 146639
>ตารางสอน ปีกาารศึกษา 2561 146811
>ตารางสอน ปีกาารศึกษา 2560 146648
>ตารางสอน ปีกาารศึกษา 2559 146461
PPT ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 805.12 KB 148244
ผล (O-NET) ม.6 ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.02 KB 146609
ผล (O-NET) ม.3 ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.34 KB 146492
ผล (O-NET) ม.6 ปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.01 KB 146660
ผล (O-NET) ม.3 ปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.28 KB 146620
Report-GPA. Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 910.77 KB 146731
รายงานผลสัมฤทธิ์-ครูคนเดียว-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 518.5 KB 146508
ส่วนหน้ารายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 86.29 KB 146544
สรุปปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 16.99 KB 146758
หมวดกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ 7-11-60 Word Document ขนาดไฟล์ 13.42 KB 146538
ตัวอย่างลดเวลาเรียน 7-11-60 Word Document ขนาดไฟล์ 146.91 KB 146444
แผนการจัดการเรียนรู้ 7-11-60 Word Document ขนาดไฟล์ 21.91 KB 146717
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.39 MB 146440
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.31 MB 146777
รูปแบบแผน กำหนดการสอน วิเคราะห์หลักสูตร RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.55 MB 146868
กลุ่มงานทะเบียน
คำสั่งสอบกลางภาค 1-61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 548.89 KB 146437
กระดาษคำตอบ 40 ข้อ แก้ตามโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 223.13 KB 146461
กระดาษคำตอบ 60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 75.2 KB 146698
กระดาษคำตอบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 279.73 KB 146685
กลุ่มบริหารงานบุคคล
3แบบข้อตกลงในการพัฒนางานครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 23.03 KB 38
2แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 22.97 KB 35
1แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ครู ไม่มีวิทยฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 24.18 KB 50
01บันทึกข้อความส่ง PA 2566 Word Document ขนาดไฟล์ 38.18 KB 78
00ตัวอย่าง แบบข้อตกลงในการพัฒนางานครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 74.31 KB 72
SAR-ฟอร์มรายงาน ครั้งที่ 2-65 Word Document ขนาดไฟล์ 356 KB 129
สมุด PLC หนองบัวแดงวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 245.15 KB 90
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Self Assessment Report : SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 321.5 KB 56855
คำสั่ง PLC และแบบฟอร์มการบันทึก PLC ปีการศึกษา 2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 168.14 KB 131702
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่องการกำหนดชัวโมงการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 274.33 KB 145584
แบบฟอร์มและวิธีการจัดทำ ID plan 2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 192.56 KB 146842
ปฏิทินเรื่องแนวทางการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอมีและเเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 347.23 KB 146491
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 304.21 KB 146756
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.16 KB 146481
รายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา SAR 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 135.96 KB 146430
ID Plan ( แผนพัฒนาตนเอง ) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 69.11 KB 146489
โปรแกรม Logbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.52 MB 146465
เกณฑ์การย้ายข้าราชการครู ประจำปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 679.26 KB 146416
คู่มือการใช้งาน Logbook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 146392
เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 146620
กลุ่มบริการกิจการนักเรียน
เยี่ยมบ้าน65 RAR Archive ขนาดไฟล์ 775.99 KB 7504
เยี่ยมบ้าน65 RAR Archive ขนาดไฟล์ 311.13 KB 56914
สรุปเยี่ยมบ้าน RAR Archive ขนาดไฟล์ 343.23 KB 146450
SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.4 KB 146791
งานประกันคุณภาพการศึกษา
>SAR ปีการศึกษา 2563 129198
การกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา-ปีการศึกษา-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.25 KB 146364
SAR ปีการศึกษา 2561 146777
SAR 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 146627
SAR 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 146651
กลุ่มบริหารงบประมาณ
ปค.5 Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 126301
แบบติดตาม ปค.5 Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 126301
ตัวอย่าง รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 415.75 KB 126274
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 429.43 KB 126220
โครงการนโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 155.05 KB 146712
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 86.08 KB 146740
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบำรุงการศึกษาและจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.03 KB 146617
>แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 146752
กลุ่มงานธุรการ
แบบฟอร์ม แบบหนังสือที่ถูกต้อง โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 146582
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 146679